Cena: 249 €
Early bird: 199 €
prvých 100 vstupeniek
ceny sú uvedené bez DPH
Účastník Konferencie má možnosť zúčastniť sa i na galavečere spojenom s odovzdávaním ocenení HRLeader 2019 a HRTalent 2019, ktorý sa bude konať 13.6.2019 na lodi River´s Club (Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava). Účasť na galavečere je pre účastníkov Konferencie bezplatná, pozvánka platí iba pre jednu osobu a je neprenosná.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník konferencie HRLeaders 2019 (ďalej len „Konferencia“) zaslaním požadovaných horeuvedených údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (Trenčianska 686/20, 821 09 Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Organizátor“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, email, telefónne číslo, pracovná pozícia, spoločnosť a jej fakturačné údaje. Pri samoplatcoch ide o osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, email, telefónne číslo, pracovná pozícia a adresa trvalého bydliska. Účastník týmto taktiež dáva súhlas na vytvorenie, spracovanie a zverejnenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo svojej účasti na Konferencii a jej sprievodných akciách vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, internet, printové médiá) na marketingové účely. Berie pri tom na vedomie, že ako Účastníkovi Konferencie mu nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok na odmenu či inú kompenzáciu. Účelom spracúvania údajov je registrácia osôb na účasť na Konferencii, marketingové účely a zasielanie organizačných pokynov, informácií o plánovaných podujatiach a novinkách Organizátora. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, pričom súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu info@maxman-consultants.com, alebo na adresu sídla Organizátora. Účastník má taktiež právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. O svojich požiadavkách môže kontaktovať Organizátora elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu.
REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
Registračný poplatok za účasť na konferencii HRLeaders 2019 v sebe zahŕňa možnosť zúčastniť sa na všetkých prednáškach prezentujúcich spíkrov, na ľubovoľnom workshope a sprievodných vzdelávacích aktivitách (na základe prihlásenia a prejaveného záujmu), konferenčné a marketingové materiály, občerstvenie počas celodenného programu vrátane obeda, možnosť participovať na sprievodných networkingových aktivitách, ako aj zúčastniť sa galavečera spojeného s odovzdávaním ocenení HRLeader 2019 a HRTalent 2019.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Účastník sa zaväzuje uhradiť účastnícky poplatok pred začiatkom konferencie na základe zaslanej zálohovej faktúry. Ak to nie je možné alebo si Účastník žiada vystaviť faktúru až po realizácií konferencie, zaväzuje sa o tejto situácii informovať Organizátora elektronicky prostredníctvom emailovej adresy info@hrleaders.sk. Jeho prihláška sa v tomto prípade považuje za záväznú zaslaním požadovaných registračných údajov, pričom sa zaväzuje k úhrade účastníckeho poplatku na základe faktúry vystavenej po uskutočnení Konferencie.
V prípade, že sa Účastník po registrácii nemôže konferencie zúčastniť, môže svoju účasť prenechať jemu zvolenému náhradníkovi. Túto zmenu spolu s menom osoby a jej kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo oznámi Účastník Organizátorovi na adresu info@hrleaders.sk najneskôr dva dni pred termínom realizácie Konferencie. V prípade, že sa Účastník rozhodne zrušiť svoju účasť úplne a nevyužije možnosť poslať namiesto seba náhradníka, bude mu účtovaný storno poplatok nasledovne:

- 5 dní pred konferenciou a menej – 100 % z ceny registračného poplatku
- 6 – 10 dní pred konferenciou – 50 % z ceny registračného poplatku
- 11 a viac dní pred konferenciou – bez účtovania storno poplatku
Meno a priezvisko
Email
Tel. číslo
Firma
Počet lístkov
Galavečer
Odoslať

13.6.2019

Technologické centrum FIIT BA