Podmienky
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník konferencie HRLeaders 2018 (ďalej len „Konferencia“) zaslaním požadovaných horeuvedených údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (Vígľašská 12, 851 07 Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Organizátor“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, firma, telefónne číslo (pri samoplatcoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska). Účastník týmto taktiež dáva súhlas na vytvorenie, spracovanie a zverejnenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo svojej účasti na Konferencii a jej sprievodných akciách vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, internet, printové médiá) na marketingové účely. Berie pri tom na vedomie, že ako Účastníkovi Konferencie mu nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok na odmenu či inú kompenzáciu. Účelom spracúvania je registrácia osôb na účasť na Konferencii, marketingové účely a zasielanie informácií o plánovaných podujatiach a novinkách Organizátora. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: info@maxman-consultants.com, alebo na adresu sídla Organizátora. Účastník má taktiež právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. O svojich požiadavkách môže kontaktovať Organizátora elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu.
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok za účasť na konferencii HRLeaders 2018 v sebe zahŕňa účasť na všetkých prednáškach prezentujúcich spíkrov, možnosť zúčastniť sa na ľubovoľnom workshope (na základe prihlásenia a prejaveného záujmu), konferenčné a marketingové materiály, občerstvenie počas celodenného programu vrátane obeda, možnosť participovať na sprievodných networkingových aktivitách, ako aj zúčastniť sa galavečera spojeného s odovzdávaním ocenení HRLeader 2018 a HRTalent 2018.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Účastník sa zaväzuje uhradiť účastnícky poplatok pred začiatkom konferencie na základe zaslanej zálohovej faktúry. Faktúra využiteľná ako daňový doklad bude vystavená do 15 dní od realizácie samotnej konferencie. V prípade, že sa Účastník po registrácii nemôže konferencie zúčastniť, môže svoju účasť prenechať jemu zvolenému náhradníkovi. Túto zmenu spolu s menom osoby a jeho kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo oznámi Účastník Organizátorovi na adresu info@hrleaders.sk. V prípade, že sa Účastník rozhodne zrušiť svoju účasť úplne a nevyužije možnosť poslať namiesto seba náhradníka, bude mu účtovaný storno poplatok nasledovne:

- 5 dní pred konferenciou a menej – 100 % z ceny registračného poplatku
- 6 – 10 dní pred konferenciou – 50 % z ceny registračného poplatku
- 11 a viac dní pred konferenciou – bez účtovania storno poplatku
NETWORKING
Mám záujem o prepojenie s ostatnými účastníkmi konferencie a dávam tým Organizátorovi súhlas s preposlaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, firma a email ostatným účastníkom konferencie, ktorí taktiež udelili tento súhlas. Organizátor týmto nenesie zodpovednosť za obsah komunikácie, ktorá prebehne medzi účastníkmi konferencie po sprístupnení vyššie uvedených údajov.
ÚČASŤ NA GALAVEČERE
Účastník Konferencie má možnosť zúčastniť sa i na galavečere spojenom s odovzdávaním ocenení HRLeader 2018 a HRTalent 2018, ktorý sa bude konať 14.6.2018 na lodi River´s Club (Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava). Účasť na galavečere je pre účastníkov Konferencie bezplatná, pozvánka platí iba pre jednu osobu a je neprenosná.
Creating a learning culture